Stadgar för Kyrkosångsförbundet i Lunds stift

Antagna vid årsmöte april 2016

§ 1 ÄNDAMÅL

Kyrkosångsförbundet i Lunds stift är ett forum för inspiration och förnyelse av kyrkosången i Lunds stift och ingår som ett delförbund i Sveriges Kyrkosångsförbund.

§ 2 MEDLEMMAR

Förbundet består av kollektiva och enskilda medlemmar.
De kollektiva medlemmarna utgörs av vokala och instrumentala kyrkomusikgrupper. Årsavgift som erläggs av församlingen för kollektiv medlem gäller för samtliga i församlingen verksamma grupper.
De enskilda medlemmarna är direktanslutna.

§ 3 HEDERSLEDAMÖTER

Biskopen i Lunds stift är hedersordförande i förbundet.
Till hedersledamot kan väljas person som visat särskilt stort intresse och engagemang för förbundets verksamhet.

§ 4 ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls årligen före den 1 juni.
Kallelse till årsmöte med föredragningslista utsändes senast en månad före årsmötet.

Vid årsmötet äger varje kollektiv medlem två röster per erlagd årsavgift och varje enskild medlem en röst.
Röstning med fullmakt får inte ske.

Vid årsmötet ska förekomma

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Vid eventuell rösträkning är justeringspersonerna rösträknare
 3. Upprop av ombud/medlemmar
 4. Års- och revisionsberättelse avseende verksamhet och ekonomi
 5. Fråga om ansvarsfrihet
 6. Val av förbundsordförande för ett år
 7. Val av styrelseledamöter för två år
 8. Val av två revisorer och suppleanter
 9. Val av valberedning för nästa årsmöte
 10. Beslut om årsavgift
 11. Fastställande av budget för nästkommande kalenderår
 12. Behandling av förslag från styrelsen
 13. Behandling av motioner. Motion ska ha inkommit till sekreteraren senast en månad före årsmötet
 14. Val sker med slutna sedlar om så begärs. Vid lika röstetal sker lottning.

§ 5 STYRELSEN

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse.
Styrelsen beslår av ordförande och 8 ytterligare ledamöter vilka väljs med hälften varje år.

Förbundsdirigenten ingår i styrelsen.
Minst två ledamöter ska vara korister. Minst en ledamot bör vara under 30 år.
Stiftets musikkonsulent adjungeras till styrelsen.
Styrelsen utser årligen inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
Styrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter är närvarande.

§ 6 STADGEÄNDRING
Ändring av stadgarna sker vid ordinarie årsmöte och kräver minst 2/3 majoritet.

§ 7 UPPLÖSNING
Beslut om förbundets upplösning fattas med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Det sista årsmötet beslutar om dispositionen av förbundets tillgångar.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.